ข่าวด่วน!!

๑) เเจ้งเลื่อนประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ กองการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดคลิก
๒) และขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ กองการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงแรมชุนาภา รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

กฏหมายการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


>>>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550<<<อ่าน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท้องถิ่น


>>>พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549<<<อ่าน
>>>พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552<<<อ่าน
>>>พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552<<<อ่าน
>>>พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552<<<อ่าน
>>>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542<<<อ่าน


พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา>>>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553<<<อ่าน

>>>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553<<<อ่าน

>>>พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545<<<อ่าน

>>>พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546<<<อ่าน
>>>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553<<<อ่าน

>>>พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑<<<อ่าน


ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


>>>มาตรฐานตำแหน่ง ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม 4 พ.ย.2556<<< อ่าน 


วิชาชีพทางการศึกษา


>>>มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการศึกษา<<<
>>>คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (พ.ศ.2554)<<<อ่าน

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

>>>คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีเทศบาลระยองฟ้องกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<<<อ่าน